วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ง.40280)

ชื่อโครงงาน  กล้วยไม้

ผู้จัดทำ นางสาวมาลัยวรรณ  ศรีจันทร์หล้า

ครูผู้สอน พ่อครูคเชนทร์  กองพิลา

คำถามของโครงงาน : – กล้วยไม้มีกี่กลุ่ม
– พันธุ์กล้วยไม้มีอะไรบ้าง
– กล้วยไม้มีประโยชน์อย่างไร
ที่มาของโครงงาน : เป็นเรื่องที่จะทำให้ทราบคุณค่าของประโยชน์กล้วยไม้และจะทำให้ทราบว่ากล้วยไม้มีที่มาอย่างไร

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาข้อมูล และรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับความเป็นมาของกล้วยไม้

กล้วยไม้

 เพื่อให้รู้ที่มา ที่ไปของกล้วยไม้

โฆษณา

โครงงานเรื่องกล้วยไม้

กล้วยไม้1. กล้วยไม้

          ได้มีการส่งเสริมให้นำเอาพันธุ์ไม้  ซึ่งชนรุ่นก่อนๆได้นำเข้ามาจากต่างประเทศ  มาพิจารณาเน้นความสำคัญในด้านการผลิตเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  ร่วมกันไปกับการชักจูงให้ประชาชนได้สนใจพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองที่มีอยู่ในประเทศไทย เพื่อนำมาคัดพันธุ์  ผสมพันธุ์ และผลิตลูกผสมใหม่ๆ แปลกๆ   ออกมาสู่สังคมทั้งในและต่างประเทศด้วย
          สกุลกล้วยไม้ที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศอย่างแพร่หลายมีตัวอย่างเช่น สกุลหวาย คัทลียา  ออนซีเดียม (Oncidium)แวนดา  ฟาแลนอปซิส (Phalaenopsis) รินคอสไทลิสหรือสกุลช้าง (Rhynchostylis) แมลงปอลาย (Arachnis) แอสโคเซนทรัมหรือเข็ม (Ascocentrum) และแวนดอปซิส (Vandopsis) เป็นต้น  กล้วยไม้สกุลต่างๆ ตามที่ได้ยกตัวอย่างมานี้ทั้งหมด  แม้จะมีบางสกุลและบางชนิดซึ่งถูกนำมาจากภูมิภาคอื่นของโลก แต่ก็ได้ปรากฏผลว่า เจริญงอกงามดีในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย จึงได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนสนใจ และผสมพันธุ์ผลิตกล้วยไม้ลูกผสมใหม่ๆ  มีลักษณะสวยงามในแบบแปลกออกไปอย่างกว้างขวาง ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีผลงานผสมพันธุ์กล้วยไม้เมืองร้อน เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศต่างๆทั่วโลก

http://ahref=

View this document on Scribd


Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!